پروفایل انرژی مثبت – حالت که خوب باشه، حال بقیه هم خوب خواهد بود

انرژی مثبت